Voorwaarden toelatingsonderzoek

HET TOELATINGSONDERZOEK GRADUAATSOPLEIDINGEN

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. Daarvoor kan je deelnemen aan het toelatingsonderzoek. Om effectief in te schrijven in een graduaatsopleiding moet je ook voldoen aan de taalvoorwaarden, en ingeval je wil inschrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs, ook aan de bijkomende toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding. Het doel van de toelatingsproef is testen of je voldoende basiskennis en –vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten. De proef bestaat uit 4 verschillende testonderdelen en duurt ongeveer 100 minuten:

 • woordenschat,
 • begrijpend lezen,
 • rekenen (met rekenmachine),
 • numeriek redeneren (getallenreeksen) (met rekenmachine).

De proef test geen schoolse kennis. Voor de test ‘Rekenen’ en ‘Numeriek redeneren’ worden enkel de 4 basisbewerkingen getest, er is geen extra taalkennis nodig. Voor deze twee testen mag je een rekenmachine gebruiken.

Foto van graduaten

Informatie bundel

Meer informatie over de inhoud van de toelatingsproef en het verloop van de procedure vind je in de informatiebundel.

DIPLOMAVOORWAARDEN

De algemene diplomavoorwaarden om te starten in een graduaatsopleiding zijn:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
 • een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;presentati
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend.

VOORWAARDEN TOELATINGSONDERZOEK

Ook als je niet aan deze diplomavoorwaarden voldoet, is het echter mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. Daarvoor kan je deelnemen aan het toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek is toegankelijk voor iedereen die:

 • voldoet aan de taalvoorwaarden;
 • voldaan heeft aan de leerplicht.

Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten bij alle hogescholen in Vlaanderen, als je slaagt ontvang een bewijs van toelating tot de graduaatsopleidingen dat Vlaanderenbreed geldig is.

Er worden verschillende afnamemomenten georganiseerd, op verschillende locaties. Het afnamemoment kan je vrij kiezen, maar je moet je verplicht inschrijven via het aanmeldingsformulier (zie link onderaan).

LEERPLICHT

Om deel te nemen aan het toelatingsonderzoek voor een graduaatsopleiding moet je voldaan hebben aan de leerplicht.

Concreet betekent dit dat je minstens 18 jaar bent op 31 december van het jaar waarin het academiejaar start. Bijvoorbeeld: voor het academiejaar 2020-2021 moet je op 31 december 2020 minstens 18 jaar zijn.

BEWIJS VAN TOELATING IS NIET DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

Via de procedure afwijkende toelating kan je toelating krijgen om te starten in een graduaatsopleiding. Deze toegang is echter niet gelijkgesteld met het diploma secundair onderwijs. Daarom is het in sommige gevallen meer aangewezen om alsnog je diploma secundair onderwijs te behalen.

Je kan dit doen via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of onder begeleiding van een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Disclaimer deelname toelatingsproef graduaatsopleidingen

Je kan slechts één maal deelnemen aan een toelatingsonderzoek voor de graduaatsopleidingen met het oog op inschrijving in een welbepaald academiejaar. Indien je niet slaagt voor het toelatingsonderzoek voor dat academiejaar, kan je pas herkansen voor het toelatingsonderzoek met het oog op een volgend academiejaar. Indien vastgesteld wordt dat de test toch een tweede keer voor eenzelfde academiejaar werd afgelegd is de tweede uitslag ongeldig. Het toelatingsbewijs voor de graduaatsopleidingen is geldig bij alle hogescholen in Vlaanderen.